Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Sposób załatwiania spraw

Z różnych form pomocy Poradni mogą korzystać:

 • uczniowie szkół mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele,
 • dzieci uczęszczające do przedszkoli, mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele,
 • dzieci nieuczęszczające do przedszkoli, ale zamieszkałe w rejonie działania poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie.

Teren działania Poradni obejmuje miasto i powiat kędzierzyńsko-kozielski.

 

W zakresie zadań powierzonych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego, Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


O udzielenie określonej formy pomocy wnioskuje rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, a w przypadku zadań realizowanych na terenie przedszkola/szkoły/placówki wnioskuje ich dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami.

 

Wizytę w poradni można umówić w następującej w formie:

 • telefonicznie pod nr tel. 77 482 12 26
 • osobiście w sekretariacie placówki w godzinach jego pracy.

Sekretariat poradni pracuje od poniedziałku do piątku:

 

Dzień tygodnia

 

Godziny pracy

 

poniedziałek 7.30-17.00
wtorek 7.30-17.00
środa 7.30-17.00
czwartek 7.30-17.00
piątek 7.30-15.00

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjmowane są w godzinach pracy poradni.

Klient jest umawiany do właściwego specjalisty na najbliższy wolny termin wizyty lub inny, dogodny dla niego, w godzinach pracy poradni.

Sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu w terminach określonych w przepisach.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
 2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
 3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu
 4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotuMPPP

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

 

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie.


Druki do pobrania:

 • Opinia nauczyciela o uczniu skierowanym na badania w  kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa).  (Plik PDF )Prosimy o każdorazowe wypełnianie powyższego druku w chwili skierowania dziecka z podejrzeniem dysleksji do badań na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 • Wniosek do Zespołu Orzekającego (Plik PDF) Wniosek ten należy obligatoryjnie wypełniać podczas rozpoczynania procedury starania się o przyznanie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, przyznanie zajęć rewalidacyjno wychowawcych zespołowych lub indywidualnych. Na wniosku powinny znajdować się podpisu obu rodziców – opiekunów prawnych. W razie niemożności uzyskania podpisów należy wypełnić oświadczenie zamieszczone poniżej.

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Plik MS Word) Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, przedszkola w czasie nie krótszym niż 30 dni.

 • Zgłoszenie dziecka do Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (Wniosek rodziców) (Plik MS Word) (Plik PDF). Wniosek należy wypełniać każdorazowo zwracając się do tutejszej poradni z prośbą o objęcie dziecka opieką specjalistyczną (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy).

 • Wiosek o wydanie opinii do lekarza specjalisty (Plik PDF) Wypełnia się celem wydania wyników badań dla lekarza specjalisty (np. neurologa, psychiatry) po przeprowadzonych badaniach specjalistycznych. Okres oczekiwania na w/w wyniki badań ok. 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Wyniki badań należy odebrać osobiście w sekretariacie Poradni.

 • Wniosek o wydanie opinii  Wiosek o wydanie opinii Wypełnia się celem uzyskania opinii specjalistycznej (psychologiczno – pedagogicznej) po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych dotyczących zgłaszanego problemu.  Okres oczekiwania na w/w opinię wynosi 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 60 dni. Opinię należy odebrać osobiście.

 • Wniosek o wydanie opinii WWR  wniosek o wydanie opinii o wwr Wypełnia się celem uzyskania opinii specjalistycznej w potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię należy odebrać osobiście.

 • Niedosłuch, Zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – niesłyszenie i słabosłyszenie.

 • Niedowidzenie, Zaświadczenie lekarskie.  Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – słabowidzenie, niewidzenie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 870
09 lutego 2017 10:59 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
09 lutego 2017 10:57 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
02 lutego 2017 08:49 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl