Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Rejestry, ewidencje, archiwa

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

  • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
  • rejestr przyjęć;
  • rejestr zgłoszeń;
  • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy,  numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
  • dzienniki indywidualnych zajęć specjalistów, zawierające informacje o przebiegu działalności diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjnej;
  • dokumentację terapii indywidualnej i grupowej;
  • protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;
  • protokoły Rad Pedagogicznych i rad szkoleniowych;
  • teczki indywidualne- zawierające dokumentację badań, terapii, konsultacji  dzieci i uczniów;
  • inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 720
24 stycznia 2017 09:46 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 09:45 Robert Warzecha - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl