Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Status prawny

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z póź. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228 poz. 1492)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Statut Poradni zatwierdzony uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 10.01.2014 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 872
24 stycznia 2017 08:17 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2017 09:46 Robert Warzecha - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl