Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Przedmiot działalności i kompetencje

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu działa na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc ta jest udzielana w szczególności w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

W ramach podstawowych zadań Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kęzierzynie-Koźlu swoim zasięgiem obejmie miasto i powiat kędzierzyńsko-kozielski w skład którego wchodzą: miasto Kędzierzyn-Koźle, gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina Reńska Wieś.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 762
24 stycznia 2017 08:27 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:26 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:26 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl