Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrekcja

Dyrektor Poradni:  Justyna Lubieniecka

 • tel. 77 482 12 26    
 • e-mail: jlubieniecka@poradniakk.pl

Kompetencje dyrektora:

 • kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odrębnych przepisów i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i klientom w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
 • organizowanie i odpowiadanie za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

 

Dyrektor decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zawierania umów z wolontariuszami,
 • ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i premii,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
 • innych wynikających z ustaleń organu prowadzącego poradnię.

Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną:

 • zapewnia radzie pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach jej kompetencji,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
 • zapewnia wymianę bieżących informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących poradni.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publiczej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakładce oświadczenia majątkowe: http://www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4610/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-powiatu.html

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Warzecha
Ilość wyświetleń: 849
24 stycznia 2017 08:50 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:47 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
24 stycznia 2017 08:46 Robert Warzecha - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl